Rapport - Åpenhetsloven / UNGP

Åpenhetsloven / UNGP

Hansen Protection AS 24.04. 2024

Innledning

 FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) ble vedtatt i 2011 og gir en global ramme for hvordan næringslivet kan respektere menneskerettighetene i sin virksomhet. Denne rapporten tar sikte på å undersøke hvordan Hansen Protection AS har implementert UNGP i sin virksomhet, og hvordan organisasjonen arbeider med å identifisere og håndtere potensielle menneskerettighetsrisikoer. Den norske Åpenhetsloven (Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) trådte i kraft i 2022 med krav til rapportering fom 2023. Hansen Protection AS sin årsrapport vil være en kombinert rapport for de to, UNGP og Åpenhetsloven.

Bakgrunn

UNGP ble vedtatt av FNs menneskerettighetsråd i 2011 og består av tre pilarer: "Beskytte, Respektere og Reparere". Prinsippene krever at bedrifter identifiserer, forebygger og reduserer potensielle negative menneskerettighetspåvirkninger av deres virksomhet og tar ansvar for å rette opp eventuelle skader som er forårsaket.

Åpenhetsloven baserer seg på FNS definisjon av grunnleggende menneskerettigheter. Med dette menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Implementering av UNGP

Hansen Protection AS har forpliktet seg til å implementere UNGP og integrere menneskerettigheter i sin virksomhet. Organisasjonen har utviklet en policy for menneskerettigheter og har etablert interne retningslinjer og prosedyrer for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle aspekter av virksomheten.

Risikovurdering og due diligence

Hansen Protection AS gjennomfører jevnlig risikovurderinger for å identifisere potensielle menneskerettighetsrisikoer knyttet til sine aktiviteter og forsyningskjeder. Dette inkluderer å vurdere risikoer knyttet til arbeidsforhold, barnearbeid, diskriminering, helse og sikkerhet, og miljøpåvirkning. Organisasjonen implementerer tiltak for å redusere identifiserte risikoer og arbeider aktivt med sine leverandører for å sikre at de også etterlever menneskerettighetsstandarder.

Interessentdialog og samarbeid

Hansen Protection AS opprettholder en åpen dialog med interessenter, inkludert ansatte, leverandører, lokale samfunn og menneskerettighetsorganisasjoner. Organisasjonen søker aktivt samarbeid og partnerskap med eksterne interessenter for å styrke implementeringen av UNGP og forbedre menneskerettighetssituasjonen i næringslivet generelt.

Rapportering og ansvarliggjøring

Hansen Protection AS erkjenner viktigheten av åpenhet og rapportering i implementeringen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). Organisasjonen har etablert rapporteringsmekanismer som sikrer at relevant informasjon om deres arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir dokumentert og delt med relevante interessenter. Dette inkluderer utarbeidelse av årlige bærekrafts rapporter, deltagelse i bransjeinitiativer og regelmessig dialog med interessenter.

Interessentdialog og samarbeid

Hansen Protection AS anerkjenner betydningen av engasjement og samarbeid med interessenter for å lykkes med implementeringen av UNGP. Organisasjonen opprettholder en åpen dialog med ansatte, leverandører, lokale samfunn, menneskerettighetsorganisasjoner og andre interessenter. Gjennom jevnlige møter, konsultasjoner og samarbeidsprosjekter søker Hansen Protection AS å forstå interessentenes bekymringer, innspill og forventninger, og integrere dem i sine beslutningsprosesser og praksis.

Tiltak for etterlevelse

Hansen Protection AS har implementert flere tiltak for å sikre etterlevelse av UNGP. Dette inkluderer opplæring og bevisstgjøring av ansatte og leverandører om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, etablering av interne retningslinjer og etiske retningslinjer som reflekterer prinsippene i UNGP, og etablering av effektive systemer for klagehåndtering og konfliktløsning. Organisasjonen gjennomgår jevnlig sine tiltak for å sikre at de er effektive og oppdaterte.

Overvåking og rapportering av fremgang

Hansen Protection AS implementerer systemer for å overvåke og rapportere sin fremgang med implementeringen av UNGP. Dette inkluderer regelmessig overvåking av tiltakenes effektivitet, evaluering av resultater og identifisering av områder for forbedring. Organisasjonen benytter seg av nøkkelindikatorer og målemetoder for å kvantifisere sin fremgang og identifisere eventuelle gap i implementeringen. Resultatene av overvåkingen og evalueringen brukes til å utarbeide årlige rapporter om fremdrift og forbedringer.

Samfunnsengasjement

Hansen Protection AS anerkjenner viktigheten av samfunnsengasjement og bidrar til å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samfunnet. Organisasjonen deltar i relevante initiativer, støtter lokalsamfunnsprosjekter og engasjerer seg i dialog og samarbeid med lokale interessenter. Dette bidrar til å skape positive endringer og fremme bevissthet om viktigheten av respekt for menneskerettigheter i bredere sammenhenger.

Utfordringer og forbedringsmuligheter

Selv om Hansen Protection AS har gjort betydelige fremskritt med implementeringen av UNGP, står organisasjonen også overfor utfordringer. Dette inkluderer kompleksiteten i globale verdikjeder, behovet for å styrke kapasiteten hos leverandører og underleverandører, og kontinuerlig forbedring av tiltakene for å holde tritt med endringer i forretningsmiljøet og globale standarder. Hansen Protection AS er forpliktet til å adressere disse utfordringene og fortsette å forbedre sine tiltak for å sikre full etterlevelse av UNGP.

Konklusjon

Hansen Protection AS erkjenner betydningen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og har implementert en omfattende tilnærming for å etterleve disse prinsippene. Organisasjonen tar ansvar for å beskytte menneskerettighetene og sikre anstendige arbeidsforhold i alle sine aktiviteter og verdikjeder. Gjennom rapportering, samarbeid med interessenter, risikovurderinger og tiltak for etterlevelse, fortsetter Hansen Protection AS sin innsats for å implementere UNGP og bidra til en rettferdig og bærekraftig forretningspraksis.

Produkt lagt til for å sammenligne.