Allmenne kjøpsvilkår

Hansen Protection AS generelle salgsbetingelser

Generelt 

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra Hansen Protection AS til Kunder i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Bestilling og avtale
Bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av kundens bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss. Når vi mottar bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en bekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen. Det er viktig å undersøke om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som kan aksepteres eller takkes nei til. Det er likevel anledning til å gjøre gjeldende den opprinnelige bestilling, såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser.

Priser
Alle priser for levering innen Norges territorialgrenser er oppgitt inklusive mva og eksklusive fraktostnader med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Priser for levering utenfor Norges territorialgrenser er oppgitt eksklusive mva og fraktkostnader med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Lokale skatter og tollavgifter* kan forekomme og er kundens ansvar å betale.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Hansen Protection AS side, i annonser o.l. 20% av normal utsalgspris, kan Hansen Protection AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget
*) Neopren-drakter har kinesisk opprinnelse og 8 % toll vil tilkomme ved import fra Norge til EU.

Betaling
Standard betalingsbetingelser for kredittklarerte kunder er netto pr. 14 dager. Kontraktsummen faktureres ved levering og forfaller til betaling i henhold til nevnte kredittid. Hvis ikke annet er avtalt, er kredittkjøpspris lik kontantpris (kontantsum). For nevnte kredittid påløper det ingen kredittkostnader. Annet kjøp skal betales kontant eller forskuddsbetales. Kjøper skal betale mot faktura selv om deler av ordren ikke er levert til samme tid.

Salgspant
Hansen Protection AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens paragraf 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan kjøpe varer på kreditt. Det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Levering og forsinkelse
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av kunden, det vil si når kunden har fått produktene i sin besittelse. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi kunden informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter mottak av produktene, bør det så snart det er anledning til det, undersøkes om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Returinformasjon 
For å melde fra om en retur sender du en e-post til kundeservice@hansenprotection.no og skriver ordrenummer eller kundenummer i emnefeltet.Vi trenger informasjon om kundenummer eller ordrenummer og hvorfor du vil returnere produktet.

Du kan melde fra om retur direkte til Hansen Protection når det gjelder service eller angrefrist. Merk at å motta et returnummer ikke er det samme som godkjent retur. Ved service, skal returfrakt til Hansen Protection AS skal være betalt.

Hansen Protection AS tilpasser seg forbrukerlovene i henhold til Loven om E-kjøp og Forbrukerkjøpsloven.

Konsumentens (privatpersonens) angrerett ved e-kjøp
Konsumenten har i følge forbrukerkjøploven og loven om e-handel i visse tilfeller rett til å angre et kjøp. Dette gjøres gjennom å meddele Hansen Protection AS innen 14 dager fra den dagen konsumenten tok imot det siste partiet eller siste delen av orderen. Angreretten gjelder bare standard produkter, ikke produkter som spesialprodusert eller konfigurert spesielt for deg. Eksempler på dette er produkter i SeaSwim-serien og SeaAir Europe Crew-konseptet, eller produkter laget på grunnlag av særskilte kroppsmål.

Angreretten gjelder ikke bedrifter.

Konsumenten har da rett til å få tilbakebetalt hele kjøpsbeløpet inklusiv frakt innen 14 dager, men må selv stå for returens fraktkostnader. Dersom du vil benytte angreretten anbefales du å kontakte Hansen Protection AS’ kundeservice på e-post kundeservice@hansenprotection.no eller via Hansen Protection AS’ hjemmeside hansenproection.no og oppgi ordre- eller fakturanummer for å få tildelt et returnummer pakken må merkes med.

Formålet med returnummeret er å gjøre identifiseringen av og administreringen rundt returen lettere. Hansen Protection AS tar ikke ansvar for pakker som sendes inn uten et returnummer, og angreretten anses ikke for benyttet før du har henvendt deg til Hansen Protection for å få opprettet retursak.

Varen skal pakkes godt inn, med fordel i emballasjen som den kom i, og eventuelle skader forårsaket av mangelfull emballasje debiteres deg som kunde.

Varer som sendes til Hansen Protection i oppkrav kommer ikke til å hentes ut.

Reklamasjon
Kjøper skal snarest mulig og uten ugrunnet opphold etter mottak, undersøke varene, og umiddelbart reklamere til Hansen Protection AS dersom forsendelsen ikke samsvarer med ordrebekreftelsen Melding om feil og mangler ved produktene skal overbringes skriftlig. Vi benytter mail som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) skal dette bli brukt i kommunikasjon og eventuell returforsendelse merkes med dette nummer. Reklamasjon sendes til hpro@hansenprotection.no. Merk eposten med ”reklamasjon” og evt behandlingsnummer.

Ekstraordinære forhold
Hansen Protection AS er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Hansen Protection AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Hansen Protection AS kontroll, og som Hansen Protection AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Hansen Protection AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Hansen Protection AS side.

Endring i vilkårene
Hansen Protection AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivning.

Force majeur
Dersom Hansen Protection AS er forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Hansen Protection AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Forbehold

  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer.
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.


Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.

Produkt lagt til for å sammenligne.