Rapport Klimamål og Bærekraft 2023

Rapport Klimamål og Bærekraft 2023

Innledning

FNs klimamål er et globalt initiativ for å bekjempe klimaendringer og redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser. Dette rammeverket har til hensikt å redusere negative påvirkninger på klimaet og bidra til en bærekraftig fremtid. Denne rapporten tar sikte på å evaluere Hansen Protection AS sin innsats for å bidra til FNs klimamål.

Bakgrunn 

FNs klimamål ble vedtatt i 2015 under Parisavtalen og består av 17 målsetninger som tar sikte på å begrense den globale oppvarmingen til under 2°C sammenlignet med førindustrielle nivåer. Disse målene inkluderer reduksjon av klimagassutslipp, økt bruk av fornybar energi og bevaring av økosystemer.

Implementering av FNs klimamål 

Hansen Protection AS har forpliktet seg til å implementere FNs klimamål og har satt seg ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene. Organisasjonen har utviklet en bærekraftstrategi som integrerer klimahensyn i alle aspekter av virksomheten, inkludert energibruk, transport, produksjon og innkjøp.

Reduksjon av klimagassutslipp 

Hansen Protection AS har implementert en rekke tiltak for å redusere sine klimagassutslipp, inkludert økt bruk av fornybar energi, energieffektiviseringstiltak, reduksjon av avfall og transportutslipp og implementering av grønne innkjøpspraksiser. Organisasjonen har satt seg et mål om å redusere sine klimagassutslipp med 50% innen 2030.

Økt bruk av fornybar energi

Hansen Protection AS har økt sin bruk av fornybar energi og har implementert tiltak for å redusere sin avhengighet av fossile brensler. Organisasjonen har inngått avtaler om kjøp av fornybar energi fra lokale produsenter.

Bevaring av økosystemer

Hansen Protection AS har også satt seg et mål om å bevare økosystemer og redusere sin påvirkning på miljøet. Organisasjonen arbeider for å redusere sitt vannforbruk, beskytte skog og annet naturlig miljø og arbeider med sine leverandører for å sikre at deres produkter ikke bidrar til avskoging eller ødeleggelse av naturlige habitater.

Ansvarliggjøring og rapportering

Hansen Protection AS tar ansvar for sine klimapåvirkninger og rapporterer åpent om sine tiltak og fremgang gjennom årlige bærekrafts rapporter og annen kommunikasjon. Organisasjonen oppfordrer til åpen dialog med interessenter, inkludert ansatte, kunder, leverandører og samfunnet, for å øke bevisstheten om klimaspørsmål og engasjere seg i samarbeid for å oppnå klimamålene.

Samarbeid og partnerskap

Hansen Protection AS erkjenner at klimautfordringene krever samarbeid på tvers av sektorer og aktører. Organisasjonen søker aktivt partnerskap med andre virksomheter, myndigheter, akademiske institusjoner og ikke-statlige organisasjoner for å utveksle kunnskap, dele beste praksis og styrke tiltakene for å nå FNs klimamål.

Overvåkning og evaluering

Implementerer systemer for å overvåke og evaluere effektiviteten av sine klimatiltak. Dette inkluderer måling av klimagassutslipp, vurdering av fremgang mot målene og identifisering av områder som krever ytterligere innsats. Resultatene av overvåkning og evaluering brukes til å forbedre tiltakene og gjøre dem mer effektive over tid.

Utfordringer og fremtidige tiltak

Selv om Hansen Protection AS har gjort betydelige fremskritt i implementeringen av FNs klimamål, står organisasjonen også overfor utfordringer. Dette inkluderer teknologiske begrensninger, endringer i politiske rammebetingelser og behovet for å sikre kontinuerlig engasjement og bevissthet hos ansatte og interessenter. Hansen Protection AS er forpliktet til å adressere disse utfordringene og fortsette å forbedre sine klimatiltak.

Konklusjon

Hansen Protection AS erkjenner betydningen av FNs klimamål og har implementert en omfattende strategi for å redusere klimapåvirkninger. Organisasjonen tar ansvar for å redusere sine klimagassutslipp, øke bruk av fornybar energi, bevare økosystemer og samarbeide med interessenter for å oppnå en bærekraftig fremtid. Gjennom overvåkning, evaluering og kontinuerlig forbedring fortsetter Hansen Protection AS sin innsats for å bidra til å nå FNs klimamål og adressere klimaendringene.

Produkt lagt til for å sammenligne.