Likelønn på Arbeidsplassen

Likelønn på Arbeidsplassen

Årsrapport 2023 - Hansen Protection AS

Innledning

Denne rapporten skal vise Hansen Protection AS sine holdninger og aktiviteter for å oppnå likelønn på arbeidsplassen. Likelønn er et sentralt tema i dagens samfunn, da det fortsatt eksisterer betydelige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på tvers av ulike yrker og sektorer. Rapporten vil undersøke årsakene til lønnsforskjeller, utfordringer knyttet til implementeringen av likelønn og foreslå tiltak for å oppnå reell likelønn.

Lønnsforskjeller og deres årsaker

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn har blitt dokumentert over lang tid og er et kjent fenomen globalt. Årsakene til disse lønnsforskjellene er komplekse og flere faktorer bidrar til dette. Noen av de primære årsakene inkluderer kjønnsstereotypier og kjønnsrollemønstre, vertikale og horisontale yrkessegregasjon, begrenset tilgang til karrieremuligheter og forfremmelser, og manglende forhandlingsmakt. For Hansen Protection AS er historiske faktorer av betydning. Teko-industrien har siden starten vært en industri med betydelig innslag av kvinner i produksjonsaktivitet.

Implementering av likelønn kan være utfordrende på grunn av en rekke faktorer. Blant de viktigste utfordringene er mangelen på tilstrekkelige og sammenlignbare lønnsdata, vanskeligheter med å fastslå hva som er rettferdig lønn for ulike stillinger, motstand fra noen arbeidsgivere og begrenset bevissthet og kunnskap om likelønn blant arbeidstakere. I Hansen Protection AS har vi god oversikt og kontroll på lønn for hhv menn og kvinner. For deler av arbeidstokken utgjør lønn til kvinner 101% av menns lønn. I administrasjon og ledelse utgjør kvinners lønn 71% av menns, som er en økning fra 66% i 2021.

Tiltak for å oppnå reell likelønn

For å oppnå reell likelønn er det viktig å implementere tiltak på individuell, organisatorisk og samfunnsnivå. Noen av tiltakene Hansen Protection AS arbeider med inkluderer:

  1. Bevisstgjøring og opplæring: Økt bevissthet om likelønn blant arbeidstakere er avgjørende. Opplæring om kjønnsstereotypier, likestilling og betydningen av likelønn kan bidra til å endre holdninger og praksis.
  2. Lønnsanalyse og gjennomgang: Hansen Protection AS gjennomfører analyse av lønnsdata for å identifisere eventuelle urettferdige lønnsforskjeller. Dette gjøres ved å vurdere faktorer som stillingsnivå, erfaring og kompetanse.
  3. Transparens og åpenhet: Åpenhet rundt lønn kan bidra til å avdekke og adressere lønnsforskjeller. Hansen Protection AS vurderer å implementere retningslinjer for åpen lønnspraksis.
  4. Fokus på likestilling i rekruttering og forfremmelse: Hansen Protection AS arbeider for å fremme likestilling i rekrutteringsprosessen og karriereutvikling. Dette inkluderer å vurdere kvalifikasjoner og kompetanse uavhengig av kjønn, implementere mangfoldige rekrutteringspaneler og sikre at forfremmelser er basert på objektive kriterier.
  5. Fleksible arbeidsordninger: Hansen Protection AS har fleksible arbeidsordninger som bidrar til å redusere lønnsforskjeller ved å muliggjøre bedre balanse mellom arbeid og familieliv for begge kjønn. Dette kan omfatte alternative arbeidstidsordninger, deltidsmuligheter og hjemmekontor.
  6. Oppfølging og evaluering: Hansen Protection AS vil etablere mekanismer for oppfølging og evaluering av likelønnstiltak. Dette vil omfatte periodiske revisjoner av lønnsstrukturer og jevnlig rapportering om fremgang og resultater.

Konklusjon

Likelønn er et sentralt aspekt av likestilling på arbeidsplassen og krever en systematisk innsats for å oppnå reell likelønn. Ved å identifisere og adressere årsakene til lønnsforskjeller, implementere tiltak for likelønn og fremme en kultur med likestilling og mangfold, vil Hansen Protection AS skape et mer rettferdig og inkluderende arbeidsliv for alle ansatte.

For å lykkes med likelønn er det avgjørende med et samspill mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, regjeringer og samfunnet som helhet. Gjennom bevisstgjøring, analyse, transparens og støtte fra politikk og lovgivning kan vi arbeide mot et arbeidsliv der kjønn ikke er en faktor for lønnsdiskriminering. Likelønnsrapporter og kontinuerlig oppfølging av likelønnstiltak vil være viktige for å overvåke fremgang og sikre at vi beveger oss mot et mer likestilt arbeidsliv.

Produkt lagt til for å sammenligne.